اهنگ همه میگن به فکرش نباش بیخودی میکردی این همه تلاش از علیها